Blog

Hunaniaeth Gymreig, Symbolau a’r Eisteddfod Genedlaethol

Stori Cymru - Postiwyd 02-08-2019

Mae’r cofnod hwn yn rhan o gyfres Stori Cymru sy’n edrych ar elfennau gwahanol o hanes Cymru, a sut mae’r Gymru fodern yn cofio ei hanes ac yn ei siapio. Tanysgrifiwch i’r blog ar y dde i osgoi colli unrhyw gofnodion.

 

Dreigiau, telynau, gwisgoedd a blodau: maent oll yn dweud rhywbeth wrthym am ddatblygiad hunaniaeth Gymreig!

Bu’r symbolau uchod yn gynhwysion allweddol wrth hyrwyddo digwyddiadau o wedd ‘Gymreig’; er enghraifft, yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae’r ŵyl wedi gwneud defnydd helaeth o symbolau o’r fath yn ei hymgyrchoedd marchnata ar hyd y blynyddoedd.

 

 

Daeth pasiantau, symbolau a seremonïau i fod yn elfennau allweddol ym mywydau’r Cymry yn ystod y 19eg a’r 20fed ganrif. Roedd yr arferion yn cynrychioli’r ymdrech a fu i arddangos hunaniaeth Gymreig, ar adeg lle roedd diwylliannau cynhenid ar draws Ewrop yn mynd ati’n fwriadol i ddangos eu nodweddion unigryw.

Yn y blog hwn, byddwn yn defnyddio rhaglenni swyddogol yr Eisteddfod Genedlaethol i ddangos sut oedd symbolau yn cael eu defnyddio i gyflwyno delwedd o ‘Gymreictod’.

 

Crynodeb o hanes yr Eisteddfod Genedlaethol

Y dechreuad – Yn 1176 cynhaliodd yr Arglwydd Rhys yr ‘eisteddfod’ gyntaf y gwyddwn amdani. Cynhaliodd ddwy gystadleuaeth fawr yng Nghastell Aberteifi; un mewn barddoniaeth a’r llall mewn cerddoriaeth.

Dirywiad cyflym – Cynhaliwyd cystadlaethau tebyg yn ystod y 15fed a’r 16eg ganrif. Yn ystod y cyfnod hwn y cafodd y term ‘eisteddfod’ ei fathu. Fodd bynnag, dirywiodd y digwyddiadau hyn yn ystod teyrnasiad Harri VIII.

Adfywiad – Rhoddodd y cymdeithasau Cymreig yn Llundain fywyd newydd i’r traddodiad eisteddfodol ar ddiwedd y 18fed ganrif. Fe wnaeth Iolo Morganwg, sylfaenydd seremonïau Gorsedd y Beirdd, chwarae rhan bwysig yn y gwaith o adfywio’r eisteddfod ar raddfa genedlaethol, drwy gysylltu’r Orsedd â’r sefydliad.

‘Eisteddfod Genedlaethol’ Swyddogol – Yn Ninbych yn 1860 etholwyd Cyngor a Phwyllgor Cyffredinol i reoli’r ‘Eisteddfod’, sefydliad cenedlaethol newydd sbon. Cynhaliwyd yr ‘Eisteddfod Genedlaethol’ swyddogol gyntaf y flwyddyn ganlynol yn Aberdâr.

 

 

 

Symbolau poblogaidd a’u gwreiddiau

Mae’r Ddraig Goch yn un o symbolau mwyaf adnabyddus Cymru. Credwyd i’r ddraig gael ei defnyddio gan y Brenin Arthur ac arweinwyr Celtaidd eraill – mae’n symbol o wreiddiau hynafol Cymru ac yn cynrychioli ei chyn-ryfelwyr anfarwol.

Ystyrir mai’r Delyn Deires yw offeryn cenedlaethol Cymru. Fe’i defnyddiwyd am ganrifoedd fel cyfeiliant i ganu gwerin, dawnsio ac adrodd barddoniaeth, ac mae’n crynhoi treftadaeth lenyddol a cherddorol gyfoethog Cymru.

Cafodd y Wisg Gymreig ei datblygu’n bennaf yn ystod y 19eg ganrif gan noddwr diwylliannol ymroddgar o’r enw Augusta Hall, neu Arglwyddes Llanofer. Roedd y wisg draddodiadol Gymreig fwyaf sylfaenol yn cynnwys clogyn gwlanog coch a het ddu uchel. Credai Hall y byddai defod o’r fath yn hyrwyddo diwydiannau a hunaniaeth Cymru.

Cafodd y Nod Cyfrin – y symbol /|\ – ei ddyfeisio gan Iolo Morgannwg. Mae’n cynrychioli rhinweddau Cariad, Cyfiawnder a Gwirionedd. Cafodd y symbol ei ddefnyddio’n helaeth ar raglenni’r Eisteddfod ac roedd yn cynrychioli presenoldeb yr Orsedd yn y digwyddiad. Arferai’r Orsedd gael ei hystyried yn gylch hynafol o Dderwyddon a oedd yn mawrygu traddodiad barddol cyfoethog Cymru.

 

 

Adfywio Diwylliant Cymru
Gallai’r defnydd o symbolau ar raglenni’r Eisteddfod gael ei ystyried mewn cyd-destun ehangach, sef ymdrech gyffredinol i adfywio diwylliant Cymru. Mae’n amlwg bod ymgyrch o’r fath yn edrych tua’r gorffennol am ei ysbrydoliaeth ac yn annog y Cymry i ymfalchïo yn eu treftadaeth a’u hanes.

 

Elen Haf Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Crëwyd y cofnod yma fel rhan o brosiect Europeana ‘The Rise of Literacy’

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog