Blog

Clwb Busnes Rygbi Caerdydd

Darganfod Sain - Postiwyd 03-08-2021

Dechreuodd y clip sain gyda chyfarfod cyntaf y tymor i Glwb Busnes Caerdydd. Mae’r siaradwr gwrywaidd sydd heb ei adnabod yn rhoi cyflwyniad byr am pam roeddent yno a throsolwg hefyd o bwysigrwydd rygbi yn y gymuned. Mae’n siarad am y lansiad ychydig o wythnosau ynghynt ym Mae Caerdydd, a pha mor hapus oedd ef i weld cymaint o bobl newydd yn dod i weld beth oedd beth. Yr oedd llawer o aelodau newydd, Is-lywydd ac aelodau corfforaethol yno. Doeddwn i ddim ar goll, er mod i fewn yn syth i’r clip heb gyd-destun, ac fe ddaliodd fy sylw o’r cychwyn.

Tua dechrau’r clip, mae’r dyfyniad hwn wedi aros gyda fi: ‘A great cross section of Welsh businesses, members of the Welsh government, people from sports, education, media and all kinds of fields of Welsh life’ – dyma ddyfyniad teimladwy sy’n dangos fod y Gymuned Rygbi wedi gwreiddio’n ddwfn yng ngweithgareddau’r gymuned. Mae’r dyn yn siarad am ba mor bwysig yw denu pobl o bob cefndir ynghyd. Mae’n dangos nad y bobl sydd agosaf atoch sy’n gwneud cymuned, ond mae’n tarddu o fannau annisgwyl.

Mae’r siaradwr ar frig byd rygbi, tra bod Cwpan Rygbi’r Byd yn digwydd adeg y recordio hwn yn 2015. Mae’n sôn am sut mae meithrin ysbryd Cymreig a chenedlaetholdeb wedi cynyddu mewn busnesau o gwmpas gemau yng Nghymru, ac wedi hybu morâl o ganlyniad. Roedd Caerdydd wedi cofleidio ysbryd y twrnament rygbi, ac yn hybu balchder mewn Cymreictod ymhellach. Mae’n cyflwyno noddwr newydd y clwb wedyn, Catherine Finn, sy’n cymryd y microffon i siarad ychydig cyn cyflwyno siaradwr y digwyddiad. Hi yw olynydd Matthew Hammond fel aelod o PWC (Price Water House Coopers) Cymru a De-orllewin Lloegr.

Mae’n cyfeirio at sleid yn yr ystafell, lle mae’n siarad am Brett Gosper, a aeth o fod yn chwaraewr rygbi amaturaidd yn y dyddiau cyn ddaeth chwarae rygbi i fod yn yrfa broffesiynol, ac yn chwaraewr proffesiynol a oedd yn ysgogi llwyddiant masnachol rygbi. Mae’r llwyddiant masnachol hwn ynghlwm wrth Gwpan y Byd a Chymru fel gwlad hefyd.

 

Darlun https://en.wikipedia.org/wiki/Brett_Gosper

 

Yna, mae Brett Gosper yn cymryd drosodd. Mae’n cymryd y rhan fwyaf o’r recordiad sain, yn dogfennu amcanion Rygbi’r Byd, a’r cyfleon a gynigiwyd gan ddigwyddiadu fel Cwpan y Byd a’r Gemau Olympaidd. Mae’n parhau, gan siarad am lwyddiant rygbi yn y sector adloniant, yn enwedig y twf mewn chwaraeon ymhlith merched a phlant ac sy’n cael ei ddominyddu gan ddynion. Mae’n ymhelaethu ar bwynt Catherine yn gynharach am dwf rygbi yn fasnachol a’r uchelgais i ysbrydoli cynulleidfaoedd newydd. Roedd hysbysebu drwy’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod o gymorth mawr i Rygbi’r Undeb, yn enwedig adeg y Gemau Olympaidd, a bu’n ymhelaethu ar y pwynt hwn am gryn amser. Aeth ymlaen, gan fanylu am ba mor bwysig yw fod gan rygbi strategaeth fuddsoddi hir dymor, drwy ymgysylltu yn ddigidol a chymdeithasol. Yna, ehangodd ar ba mor bwysig yw lles y chwaraewr wrth symud o fod yn rheolydd y gêm, fel mae Gosper yn ei alw, i fod yn hyrwyddwr y gêm.

Ar ôl hynny mae’r llawr ar agor ar gyfer Sesiwn cwestiwn ac ateb – mae’r pynciau’n cynnwys buddsoddiad i gael mynediad i’r Undeb Ewropeaidd, roedd yn ddiddorol iawn i ddysgu am y cymariaethau rhwng cynghreiriau pêl droed a rygbi, h.y. Rygbi’r Byd a FIFA, ac ymgysylltu rygbi gyda’r byd. Rhoddodd gyngor hefyd am ddewis eu plant o chwaraeon, gan fod dewis plentyn o chwaraeon bob amser yn bwysig. Gorffennodd drwy ateb cwestiwn am ddod â steil nôl i’r gêm.

Cafwyd pleidlais o ddiolch, a dyna ddiwedd y clip. Roedd yn brofiad pleserus iawn gwrando ac roeddwn yn teimlo mod i yn ysbryd y digwyddiad. Yn enwedig gan i’r byd gael ei amddifadu o ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y pandemig, roedd yn braf iawn i glywed chwerthin, sŵn gwydrau yn tincian yn y cefndir a synau cyffredinol fel gyda Rygbi’r Undeb. Gallaf ddychmygu pawb yn eu dillad ffurfiol, yn cael hwyl gan gynnal a chreu cysylltiadau newydd.

Roedd yn hyfryd gwrando ar y clip unwaith eto a gobeithio mod i wedi gwneud cyfiawnder ag ef. Rydw i’n mwynhau ysgrifennu’r blogiau hyn, felly arhoswch am yr un nesaf, ac fe welai chi’n fuan.

Alice Tucker, gwirfoddolwr Datgloi Ein Treftadaeth Sain

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog