Blog

#CaruMapiau – Rhys Jones

#CaruMapiau / Casgliadau / Collections / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 05-10-2017

Y mis hwn, yr Athro Rhys Jones Prifysgol Aberystwyth sy’n trafod ‘Mapio Cymreictod’ fel rhan o ymgyrch #CaruMapiau.

Rydw i wastad wedi cael fy nghyfareddu gan fapiau sy’n ceisio darlunio daearyddiaeth yr iaith Gymraeg. Un o’r rhai cyntaf i geisio gwneud hynny oedd y map hwn gan JE Southall, a oedd yn seiliedig ar ganlyniadau’r cyfrifiad o 1891. Er gwaethaf y ffaith fod hwn yn gyfnod pan oedd nifer absoliwt a chanrannau siaradwyr Cymraeg yn llawer uwch na heddiw, mae’n arwyddocaol – ac efallai  yn esbonio – y gall dyn adnabod, hyd yn oed yn 1891, ddosbarthiad gwahaniaethol o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, gyda’r canrannau uwch yn yr hyn a elwir yn ‘y Fro Gymraeg’ neu berfeddwlad Cymru, a’r canrannau is yn ymddangos yn ne a dwyrain y wlad. Rhan o arwyddocâd y map hwn – a mapiau tebyg eraill a’u dilynodd – yw ei fod wedi sefydlu cyfres o ddychymyg daearyddol o Gymru, sydd wedi helpu i lunio sut yr ydym yn gweld yr iaith Gymraeg; o ran polisi cyhoeddus a dadl boblogaidd.

O ran dadl gyhoeddus, gall dyn ystyried sut mae amrywiaeth o bleidiau gwleidyddol a grwpiau ymgyrchu wedi defnyddio mapiau fel y rhain, a’r ystadegau sydd y tu ôl iddynt, i ddadlau am yr angen i amddiffyn y Cymry a’r cymunedau sy’n siarad Cymraeg.  Gan ddechrau gydag ymgyrch Plaid Cymru yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd  i siaradwyr Cymraeg fynd ‘yn ôl i’r wlad’, a pharhau ag ymgyrchoedd iaith ac eiddo amrywiol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, gwnaed sawl ymdrech i ddefnyddio mapiau i ddadlau am arwyddocâd rhannau penodol o Gymru am barhad y Gymraeg ac, yn fwy eang ‘ y ffordd Gymreig o fyw’. Dros y 15 mlynedd ddiwethaf, rhoddwyd pwysau llywodraethol ychwanegol ar yr angen i amddiffyn ‘y Fro Gymraeg’ a’r cymunedau Cymraeg sy’n gorwedd oddi mewn.

Ac eto, er gwaethaf gwerth mapiau o’r fath, mae gennyf rai pryderon ynghylch y ffordd y gallant sianelu ac, yn anfwriadol, gamarwain agweddau o’r ddadl wleidyddol a chyhoeddus sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg. Mae tri prif fater yn haeddu ein hystyriaeth. Yn gyntaf, mae’r ffocws ar fapiau canrannau siaradwyr Cymraeg wedi arwain, bron yn anochel dros yr ugeinfed ganrif, i ffocws gwleidyddol a chyhoeddus ar ddirywiad cyffredinol y canrannau hynny; ac, wrth gwrs, ymosodiad cysylltiedig ‘y Fro Gymraeg’. Er bod angen cydnabod ac ymateb i’r dirywiad hwn, gall hefyd arwain at farwolaeth benodol mewn perthynas â’r iaith Gymraeg. Pam trafferthu ei siarad pan fo pob map, bron, yn dangos ei dirywiad parhaus? Gall hefyd arwain at gyfyngu ar yr ymatebion polisi posibl mewn perthynas â dirywiad iaith. Beth sy’n digwydd i’n polisïau iaith pan nad oes unrhyw rannau o Gymru yn cynnwys mwy na 70%  o siaradwyr Cymraeg?

Yn ail, gall mapiau fel yr un yma helpu i atgyfnerthu fersiwn posibl o’r hen ffordd o sut mae pobl yn byw eu bywydau. Gall map o Gymru sydd wedi’i rannu i ardaloedd iaith gwahanol (sydd â ffiniau), a’r ffocws cysylltiedig ar yr angen i amddiffyn cymunedau sy’n siarad Cymraeg a’r Gymraeg fel iaith gymunedol, atgyfnerthu argraff gamarweiniol ar y ffordd y mae siaradwyr Cymraeg yn byw ac yn gweithio mewn fersiynau bywyd go iawn o Cwmderi (y lleoliad ffuglennol ar gyfer yr opera sebon cyfrwng Cymraeg, Pobl y Cwm), lle mae pawb yn adnabod ei gilydd, lle mae pawb ac eithrio ambell un yn siarad Cymraeg a lle nad yw pobl yn mentro i drefi a dinasoedd eraill i weithio, siopa neu gael eu haddysgu. A yw’r mapiau iaith sefydlog hyn yr ydym ni wedi’u defnyddio felly ynhelpu i atgyfnerthu syniad ffug bod siaradwyr Cymraeg yn gaeth i’r gymuned? A ydynt yn cuddio ffyrdd o fyw mwy rhwydd, hyblyg a mwy cymhleth y mae mwyafrif y siaradwyr Cymraeg yn byw ynddynt? Wrth wneud hyn i gyd, a ydyn nhw’n helpu i lunio opsiynau polisi mewn ffyrdd amhriodol?

Yn drydydd, gall y mapiau iaith sydd mor gyfarwydd i ni hefyd helpu i ddargyfeirio ein sylw oddi wrth yr heriau sy’n wynebu’r Gymraeg y tu allan i ‘y Fro Gymraeg’. Fe’m magwyd yn nhref Llanelli yn ne Cymru yn ystod y 1970au a’r 1980au. Er bod Llanelli, hyd yn oed bryd hynny, yn gorwedd y tu allan i ‘y Fro Gymraeg’, rwy’n dal i fyw fy mywyd bron yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg (mynychu ysgolion Cymraeg a chapel Cymraeg). Ac felly, mae gennyf ychydig o broblem gyda’r mapiau hyn ar lefel bersonol gan eu bod, bron yn anochel, yn rhoi’r argraff nad yw’r ardaloedd hynny y tu allan i ‘y Fro Gymraeg’ yn hollbwysig i’r iaith. I ba raddau y mae’r mapiau hyn – a’r naratif y maent yn eu cefnogi yn nhermau yr angen i gefnogi’r Gymraeg fel iaith gymunedol yn ‘y Fro Gymraeg’ – unwaith eto yn annog gwneuthurwyr polisi ar cyhoedd fel ei gilydd i ganolbwyntio eu hymdrechion ar hyrwyddo’r Gymraeg mewn rhai ardaloedd, o bosib ar draul eraill?

Yn fras, felly, mae’r drafodaeth hon yn dangos p?er mapiau iaith i lunio polisi cyhoeddus a dadl wleidyddol ynghylch yr iaith Gymraeg. Y cwestiwn yr wyf wedi ei osod yn y darn byr hwn yw a yw’r p?er hwn o reidrwydd o gymorth ym mhob achos. A oes arnom angen mapiau gwahanol o’r Gymraeg? A fydd y mapiau gwahanol hyn yn ein helpu i ddatblygu gwahanol ymatebion polisi ac ymatebion chyhoeddus i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n ei wynebu?


Rhys Jones (Prifysgol Aberystwyth)

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog