Blog

Archifo gwefannau ‘Datblygiad Cynaliadwy a Chymru’

Collections - Postiwyd 18-07-2022

Ers dyfodiad Datganoli ym 1997, mae Datblygu Cynaliadwy wedi chwarae rhan ganolog a chynyddol yn y ffordd llywodrathir Cymru, ac o ganlyniad, yn y ffordd yr ydym yn byw. Wrth gydnabod hyn, rydym wedi bod yn archifo gwefannau ar Ddatblygu Cynaliadwy a’r Amgylchedd ers 2004. Mae’r casgliad bellach yn cynnwys dros 700 o wefannau. Ein cam nesaf fydd rhoi mynediad i’r casgliad gwerthfawr hwn o wefannau drwy greu casgliad arbennig am y pwnc o fewn Archif we y DG.

 

 

Mae cyfuniad cymhleth o ffactorau yn cyfrannu at yr egwyddor o Ddatblygu Cynaliadwy ledled Cymru. Er enghraifft, bydd ein harchifo ar y wê, ac felly’r Casgliad, yn canolbwyntio ar gadwraeth, gwarchodaeth a cynnal ecosystemau Cymru, Adnoddau Naturiol, Ynni Adnewyddadwy, diogelu’r amgylchedd a’r gwaith a wneir ar Reoli Gwastraff, Ailgylchu a Theithio Llesol. Byddwn hefyd yn ymdrin â Amgylcheddiaeth, Dinasyddiaeth Fyd-eang a Newid yn yr hinsawdd ac yn rhestru’r llu o wefannau sy’n dangos bod Cymru’n dod yn genedl fwy cyfrifol yn fyd-eang.

Daeth Cymru yn un o’r cenhedloedd cyntaf i gael dyletswydd gyfansoddiadol ar ddatblygu cynaliadwy. Mae’r gwefannau yr ydym yn eu harchifo yn dangos y cynnydd a wnaed o ran defnyddio ynni adnewyddadwy; effeithlonrwydd ynni; lleihau tlodi tanwydd; a thrawsnewid Cymru yn un o’r tair gwlad ailgylchu orau yn y byd. Fodd bynnag, nid yw llawer o wefannau o’n gorffennol bellach i’w gweld ar y wê fyw ond maent ar gael yn Archif Gwefannau’r DG. Mae ein gwaith hefyd yn cynnwys cipio gwefannau cyfredol sy’n mynd i’r afael â Datblygu Cynaliadwy gan sicrhau bod y gwaith hwn hefyd yn cael ei gynnwys ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gan fod Cymru ar flaen y gad yn fyd-eang o ran deddfwriaeth ar ddatblygu cynaliadwy, roeddem yn geffylau blaen mewn nifer o agweddau. Daethom yn Genedl Masnach Deg gyntaf y Byd yn 2008; Cymru oedd y Senedd gyntaf yn y byd i ddatgan argyfwng hinsawdd yn 2019. Ar ben hynny, carreg filltir arwyddocaol oedd pasio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan arwain at apwyntio Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, yr un cyntaf yn y bydu gyda phŵerau statudol.

Mae llawer mwy i’w wneud eto i greu dyfodol gwell i’n planed a llawer gormod i’w restru mewn blog! Fodd bynnag, bydd Cymru sy’n fwy gwyrdd yn gweld toriadau pellach mewn allyriadau carbon; mwy o deithio llesol; gwaharddiad ar blastigau un defnydd; mynd i’r afael â cholli amrywiaeth drwy greu coedwig genedlaethol; buddsoddi yn yr economi cylchol; sefydlu diwydiannau adnewyddadwy sy’n arwain y byd fel datblygu’r sector ynni morol yng Nghymru. Bydd Cymru hefyd yn edrych ar ei etifeddiaeth o’r gorffennol a’i addasu i’r dyfodol. Enghreifftiau o hyn yw y bydd ein tomenni glo segur yn cael eu gwneud yn fwy diogel a bydd ein sector Amaethyddiaeth yn derbyn cefnogaeth i fod yn fwy ecogyfeillgar.

Mae’n daith y gallwn fod yn falch ohoni ac mae’r tirwedd yn newid yn gyflym. Diolch byth, mae ein harchifo gwe yn sicrhau fod y daith holl bwysig hon a’i rhaglen uchelgeisiol yn cael eu ddogfennu a’i gwneud yn hygyrch.

Rydym hefyd yn estyn allan. Byddwn yn ceisio caniatâd gan gyhoeddwyr gwefannau i sicrhau fod eu cynnwys ar gael yn ehangach. Mae Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG wedi bod yn archifo gwefannau’r DG gyda’r amod taw dim ond ar safleoedd y Llyfrgell mae’r deunydd hwn i’w weld. Byddwn hefyd yn cysylltu â phartïon sydd â diddordeb i’n helpu i ddewis gwefannau i’w cadw. Bydd hyn yn ychwanegu at ein rhestr sy’n cynhyddol o adnoddau sy’n cael eu cadw ar gyfer y genedl. Mae croeso mawr i chi wneud hyn drwy’r dudalen Nominate a website. Mae’r casgliad ‘beta’ rydym yn ei adeiladu i’w weld yma. Bydd blog ychwanegol yn ymddangos yn fuan.

Bydd blog ychwanegol yn ymddangos i arddangos y cynnydd rydym wedi’i wneud gyda’r casgliad! Yn y cyfamser, dyma gipolwg ar ‘Ailgylchu dros Gymru’, un o’r gwefannau cyntaf i gael ei harchifo nôl yn 2006!

 

 

 

Aled Betts,

Llyfrgellydd Derbyn ac Archifydd Wê

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog