Tag Archives: Ffotograffau

Postiwyd - 04-02-2019

Casgliadau

Tanseilio Sancteiddrwydd Celf

Dim fy ngeiriau i ond rhai Dai Evans o Frynaman neu ‘Y Dyn Swreal’ fel yr oedd hefyd yn cael ei adnabod. Mae enigmatig ac unigryw yn sicr yn ddau air a ellir eu defnyddio i ddisgrifio David Augustus Evans (1924-2013) a’i waith. Ai ffotograffydd, artist gosod, swrealydd, sylwebydd cymdeithasol neu’n ddigrifwr ydoedd? Y pump i gyd a mwy tu hwnt yn ôl pob tebyg. Gellid hefyd ychwanegu ysbrydoliaeth at y rhestr – mae’r awdur Fflur Dafydd a’r artist Carwyn Evans wedi’u hysbrydoli gan ei waith.

 

Roedd Dai Evans yn Gadeirydd ar Glwb Camera Dyffryn Aman a’n ffigwr adnabyddus yng nghlybiau camera dros De Cymru fel cystadleuwr rheolaidd, er nid oedd ei natur sarhaus at chwaeth pawb (y beirniaid yn bennaf). Gyda’i ddefnydd o fodelau, baw gwartheg, ieir plastig, amryw o bropiau eraill a synnwyr cyffredin drygionus, roedd ei waith yn denu sylw cynulleidfaoedd ifancach ac yn trafod ystod o themau gan gynnwys llenyddiaeth, newid cymdeithasol a digwyddiadau rhyngwladol a phersonol. Mae ei hiwmor sych a’i sgiliau arsylwi craff yn dod a’u ffotograffau’n fyw.

Ymddangosodd ar y teledu ar sawl tro gan gynnwys Y Sioe Gelf a phrosiect y BBC Capture Wales. Gyda dros bedwardeg o’i brintiau yn cyrraedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru bydd ei hiwmor yn parhau i ysbrydoli eraill i wneud argraff eu hunain.

W. Troughton

Tagiau:

Postiwyd - 03-11-2016

Arddangosfeydd / Casgliadau / Digido / Ymchwil

Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Flickr

Ganfod miloedd o ddelweddau o’r archifau ar Gomin Flickr

Gall defnyddwyr gwefan y Llyfrgell Genedlaethol pori drwy filoedd o ddelweddau digidol o gasgliadau helaeth y llyfrgell.

Ond rydym hefyd yn credu mewn rhannu ein cynnwys digidol mor eang â phosibl, ac mae rhannu ein cynnwys gyda chymuned boblogaidd Flickr yn gyfle gwych i ymgysylltu â defnyddwyr newydd a rhannu hanes gweledol cyfoethog Cymru.

Dros y blynyddoedd mae’r delweddau rydym wedi eu rhannu gyda Flickr wedi cael eu gweld filiynau o weithiau, ac mae’n ymddangos bod rhai ffefrynnau clir, megis ‘Ci gyda phibell’ a aeth yn feiral, gan ddenu dros 25,000 o hits.

Bob mis mae o leiaf 20 o luniau newydd yn cael eu dewis â llaw a’u llwytho i fyny i Flickr a’r mis hwn rydym wedi cadw pethau’n amserol trwy lwytho hen ffotograffau o adeiladwyr Tân Gwyllt a nosweithiau tân gwyllt.

Mae cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu drwy’r amser felly beth am ein dilyn ni ar Flickr i weld y cynnwys diweddaraf?

 

Jason Evans, Mynediad Digidol

Tagiau: , , , , , ,

Postiwyd - 19-10-2016

Arddangosfeydd

FIDEO: Cipolwg ar Arddangosfa ‘Aberfan: Hydref Du’

Hanner canrif ar ôl trychineb Aberfan cynhelir dwy arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i goffáu’r rhai a gollodd eu bywydau yn un o drychinebau glofaol gwaethaf Cymru yn yr 20fed ganrif.

Dyma fideo a ddarlledwyd yn fyw ar Periscope, ar 17 Hydref 2016, sy’n rhoi cipolwg ar beth sydd ar gael yn ein harddangosfa ‘Aberfan: Hydref Du’.

 


 

 


 

Mae’r ail arddangosfa, ‘Aberfan: Y Dyddiau Du‘ yn gasgliad o ffotograffau gan y ffotonewyddiadurwr  I. C. Rapoport. Mae’r ffotograffau du a gwyn hyn yn dangos meddyliau a theimladau’r gymuned yn ystod y dyddiau ar ôl y drychineb.

Bydd y ddwy arddangosfa yma i’w gweld yn y Llyfrgell tan 14 Ionawr 2017.

I weld rhagor o ddarllediadau byw gan y Llyfrgell dilynwch ni ar:

Twitter: @LlGCymru
Periscope: @LLGCymru

 

Bethan Rees ~ Mynediad Digidol

Tagiau: , , , ,

Postiwyd - 12-06-2013

Digido

Delweddau o Batagonia

Rwyf newydd fod yn paratoi casgliad o ddelweddau a dynnwyd gan William Richard Owen (1906-1982) i’w llwytho ar y Drych Digidol.

dwb00147crop

W. R. Owen yn Ogof Madryn, 1965

Roedd W. R. Owen yn gynhyrchydd radio i’r BBC, a theithiodd i Batagonia ym 1955 i ymchwilio a recordio’r rhaglenni radio Cymraeg cyntaf o’r Wladfa i’r BBC ym 1955. Mae’r delweddau yn y casgliad yn cynnwys ffotograffau a sleidiau o’i ymweliadau a Phatagonia ym 1955 a 1965, ac yn cynnwys golygfeydd o Buenos Aires a phentrefi’r Wladfa, adeiladau a chapeli, y trigolion a’r diwylliant lleol, ynghyd a delweddau o dathliadau canmlwyddiant sefydlu’r Wladfa. Cofnodir y cyfan – o’r daith awyren a’r teithwyr, ciniawau swyddogol, cymanfaoedd canu, gwasanaethau, dawnsfeydd, cyngherddau, dramâu, asados, a’r cofebau a dadorchuddiwyd yn ystod y dathliadau. Ceir hefyd rai cardiau post yn dangos golygfeydd ac adeiladau’r ardal, a delweddau a gasglodd W.R. Owen fel rhan o’i ymchwil. Rhoddwyd y casgliad, ynghyd a llawysgrifau ac eitemau sain a ffilm i’r Llyfrgell gan ei ferch, Dwynwen Belsey. Gallwch weld y casgliad o’r delweddau wrth glicio yma.

Ymfudodd nifer fawr o Gymry i Batagonia ym 1865 yn y gobaith o gael bywyd gwell – doedd dim gwaith, ac roedd llawer yn byw mewn tlodi. Hwyliodd tua 150 o Gymry ar y Mimosa, ond sylweddolwyd yn gyflym nad oedd y wlad mor ddelfrydol ag yr awgrymwyd. Gwellodd y sefyllfa’n raddol wrth iddynt ddysgu hela, a thorri camlesi i ddyfrhau a ffrwythloni’r tir.  Roedd Michael D. Jones yn awyddus iawn iddynt fedru gadw’u hunaniaeth, ac i ddiogelu’r iaith a’r diwylliant Cymreig. Ond er gwaethaf yr ymdrech i ddiogelu eu hiaith a’u traddodiadau, Sbaeneg oedd cyfrwng y cyfathrebu y tu allan i’r cartref a’r capel erbyn 1950, ac anghofiodd y Cymry adref am y drefedigaeth Gymreig ym Mhatagonia.

Yn ystod ei ymweliad ym 1955 cyfarfu W. R. Owen ag arweinyddion y cymunedau Cymreig a ffigyrau dylanwadol y dalaith, a darlledwyd tair rhaglen am y Wladfa ar y radio. Arweiniodd y rhaglenni yma at ail-gynnau’r diddordeb a’r cyswllt rhwng y ddwy wlad, a sefydlwyd pwyllgorau i drefnu dathlu canmlwyddiant y mudo cyntaf. Dychwelodd W.R Owen gyda mintai o Gymru blaenllaw i ddathlu’r canmlwyddiant ym 1965.

O ganlyniad i’r adroddiadau am hanes y canmlwyddiant yn y wasg Gymreig ym 1965, cynyddodd yr ymwybyddiaeth a’r diddordeb am hanes yr ymfudwyr. Denwyd twristiaid o Gymry, a cychwynnodd athrawon ail-iaith fynd yno o’u gwirfodd i redeg dosbarthiadau dysgu Cymraeg. Cynyddodd y cyswllt, a noddodd y Swyddfa Gymreig athrawon Cymraeg i fynd yno i gryfhau’r iaith, hyfforddi tiwtoriaid Cymraeg lleol, a datblygu gweithgareddau diwylliannol, ac o ganlyniad dechreuwyd dysgu Cymraeg fel pwnc yn yr ysgolion am y tro cyntaf ers canrif. Erbyn heddiw mae nifer o deithiau yn cael eu trefnu i’r Wladfa’n flynyddol, gyda nifer fawr yn cael ei trefnu ar gyfer dathlu 150 o flynyddoedd yn 2015.

Tagiau: , , ,

Postiwyd - 25-09-2012

Digido

Carcharorion Rhyfel – eitemau newydd

Rwyf ar hyn o bryd yn paratoi eitemau newydd i’w hychwanegu at ein casgliad digidol ni o ddeunyddiau Carcharorion Rhyfel, ac ymysg yr eitemau diweddar gan y Parchedig Emrys W. Evans, un o’r carcharorion Cymreig yng Ngwersyll Stalag IVB, y mae llun o angladd yr Awyr-ringyll J. ‘Taffy’ Jones.

Angladd yr Awyr-ringyll J. 'Taffy' Jones DFM

Angladd yr Awyr-ringyll J. ‘Taffy’ Jones DFM

Mae’n debyg fod ‘Taffy’ wedi cychwyn mentro tu allan yn gynnar bob bore i ddwyn glo ychwanegol o’r cwt glo gyferbyn â lle roeddent yn cysgu. Roedd yn rhaid iddo fod yn gyfrwys ac yn gyflym er mwyn osgoi chwiloleuadau a gynnau’r Almaenwyr. Roedd y glo ychwanegol hwn yn galluogi i ‘Taffy’ a’i gyd-garcharorion fedru tanio’r stôf a chael gwresogi eu hunain yn y bore. Roedd hyn yn beth mentrus a dewr i’w wneud, ond yn anffodus fe’i ddaliwyd un bore a saethwyd ef yn farw gan un o’r swyddogion Almaenig.

Claddwyd Taffy gydag anrhydeddau milwrol llawn, a rhyfedd yw gweld y Rhuban Natsiaidd ar y dorch blodau ar ei arch, gyda’r swyddogion Almaenig yn perfformio’r saliwt uwch ei fedd. Rhyfeddach fyth yw meddwl fod yr union swyddog a saethodd ‘Taffy’ yn eu mysg!

Byddwn yn ychwanegu’r eitemau newydd yma i’r drych dros y misoedd nesaf.­

Siân Medi Davies, Uned Metadata Digido, Llyfryddiaeth Hanesyddol Cymru a Safonau

Tagiau: , , ,

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog